Regulamin udziału w Szkoleniach Online i Webinarach realizowanych na fwzr.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Uczestnik/Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Klauzulą informacyjną będącą częścią Polityki Prywatności, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 3. W razie zawarcia z Zamawiającym Umowy indywidualnej, zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – oznacza fundację, z siedzibą przy ul. Hafciarskiej 11 w Warszawie, NIP: 9522152966, REGON: 365746805.
 3. Szkolenie – oznacza każdą usługę szkoleniową świadczoną przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, prowadzoną z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.
 4. Szkolenie/-a otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle Zgłoszenie w określonym terminie oraz w miarę dostępności miejsc na takim szkoleniu, w chwili otrzymania Zgłoszenia przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 5. Szkolenie/-a zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób, gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej Umowy zawartej z Zamawiającym.
 6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) – szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.
 7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała się zgłosić osobę/-y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju może zawrzeć Umowę indywidualną.
 8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.
 9. Zgłoszenie – oświadczenie woli Zamawiającego/Uczestnika o zawarciu Umowy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. lub w rozmowie telefonicznej z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/-ów w szkoleniu.
 11. Potwierdzenie udziału – potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju do Zamawiającego w odpowiedzi na Zgłoszenie.
 12. Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.
 13. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.
 14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia.
 15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.
 16. Organizator – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, jako podmiot organizujący Szkolenia.

§ 3
Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

 1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  – zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w poniższych punktach oraz:
  – uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na rachunek wskazany w dokumencie potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego w na stronie internetowej www.fwzr.pl, lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: biuro@fwzr.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w danej ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres w niej wskazany. Zgłoszenia można dokonać także przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga zwrotnego potwierdzenia mailowego ze strony Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.
 3. Przesyłając wypełnione Zgłoszenie, Zamawiający/Uczestnik zawiera Umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Termin nadsyłania Zgłoszeń upływa najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.
 5. Za datę wpływu Zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, bądź dzień potwierdzenia mailowo w przypadku Zgłoszenia przez telefon.
 6. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania szkolenia Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju poinformuje Zamawiającego i/lub Uczestników w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4
Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.
 2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez wysłanie na adres e-mail biuro@fwzr.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:
  – gdy Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;
  – gdy Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje mu prawo zatrzymania 60% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
  – gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia.
 4. Dopuszczalna jest zmiana zgłoszonego Uczestnika szkolenia przez Zamawiającego/Uczestnika i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Zamawiający/Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju niezwłocznie, najpóźniej przed rozpoczęciem się szkolenia, podając nowe nazwisko Uczestnika. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 5
Płatność za szkolenie otwarte

 1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fwzr.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie Umowy.
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Zamawiający/Uczestnik szkolenia.
 3. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju najpóźniej do 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6
Odwołanie szkolenia otwartego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

 1. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia, w przypadkach niezależnych od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i opisanych w § 3 pkt. 7.
 2. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Zamawiający/Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacona kwota zwracana jest na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego/Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywana jest na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

§ 7
Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

 1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie Umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (oraz podbitego właściwą pieczęcią, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu Zgłoszenia/ Formularza zamówienia na adres e-mail:biuro@fwzr.pl , lub inny adres e-mail wskazany w Umowie szkoleniowej/ofercie.
 2. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłane z potwierdzeniem na wskazany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu Formularza zamówienia.
 3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Cena szkolenia

 1. W zamian za przeprowadzenie Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą Umową.
 2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone przed realizacją szkolenia na podstawie Formularza zamówienia lub faktury Pro-forma (wystawionej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na wniosek Zamawiającego).
 3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.
 4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Umowie szkoleniowej i/lub w Formularzu zamówienia.
 5. Zamawiający upoważnia Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 6. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, bądź potwierdzonych Umową szkoleniową/Formularzem zamówienia.
 8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.fwzr.pl

§ 9
Realizacja i przebieg szkolenia

 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz zawartych w Formularzu zamówienia/Umowie szkoleniowej.
 2. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany elementów organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, Trenera, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
 3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 5. Do obowiązków Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty – Trenera do przeprowadzenia szkolenia.
 6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 7. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby/ możliwości grupy szkoleniowej.
 8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10
Materiały szkoleniowe

 1. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Uczestnik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

§ 11
Prawa stron

 1. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zobowiązana jest do spełnienia następujących wymogów:
  – Zapewnienie adekwatnych do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju),
  – Zapewnienie Trenera posiadającego wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobranie metod adekwatnych do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,
  – w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,
  – zostaną spełnione pozostałe formalne warunki Umowy szkoleniowej.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:
  – Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
  – Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez Trenera zadaniach i ćwiczeniach,
  – Uczestnicy dostosują się do ustalonych w trakcie szkolenia zasad,
  – Uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym w szczególności zachowania poufności,
  – Uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,
  – realizacji pozostałych formalnych warunków Umowy szkoleniowej.

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik/Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeżeli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 11 pkt 1.
 2. Zasady dotyczące zgłoszenia reklamacji opisane zostały w Procedurze reklamacyjnej.

§ 13
Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej będącej częścią Polityki Prywatności.
 2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju dla celów związanych z realizacją szkoleń/webinarów oraz w zakresie prowadzonej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju działalności gospodarczej w szczególności działalności szkoleniowej.
 3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, udziału w ankietach, subskrypcji newsllettera, udziału w konkursach.
 4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku i głosu na nagraniach zrealizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11 w celu umożliwienia spółce odtwarzania nagrań ze szkoleń oraz upowszechnienia materiałów edukacyjno-merytorycznych.
 5. Przesłanie przez Uczestnika Formularza zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Klauzuli informacyjnej będącej częścią Polityki Prywatności, Warunków Uczestnictwa w Szkoleniu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonych celach.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować z niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu/webinarze.

§ 14
Odpowiedzialność Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

 1. Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
 2. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.fwzr.pl, tj. od dnia 26.04.2023r.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: biuro@fwzr.pl