Polityka prywatności FWZR

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju dotycząca strony internetowej www.fwzr.pl, zwana dalej „stroną”.

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach osób przeglądających stronę za pomocą plików cookies – służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11.

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W przypadku wpisywania danych na podstronie „kontakt” do strony automatycznie zapisywana jest informacja o dacie wpisu i numerze IP, z którego nastąpiło wpisanie danych.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób przeglądających stronę oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby przeglądającej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę przeglądającą.
 6. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę przeglądającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba przeglądająca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie osobie przeglądającej stronę treści reklamowych bardziej dostosowanych do jej zainteresowań.
 7. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
 9. Osoba przeglądająca stronę może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. W celu zmiany danych prosimy o kontakt z administratorem strony (zakładka „Kontakt”).  

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie (04-857) przy ul. Mrówcza 33
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji za pomocą adresu biuro@fwzr.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń.
  5. gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Prawa Podatkowego).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zasady bezpieczeństwa

Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.  

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w artykułach na stronie są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forach, w komentarzach, w artykułach osób przeglądających stronę lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią wyrażoną na stronie.

Zmiana polityki prywatności i innych dokumentów

Polityka prywatności strony może ulec zmianie. Prawa osoby przeglądającej wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).