O nas

O Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Podstawą zrównoważonego rozwoju jest przekonanie, że dzisiejsze decyzje powinny być podejmowane w taki sposób, by nie umniejszać szans kolejnych pokoleń na zaspokojenie ich przyszłych potrzeb.

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju została założona w 2016 roku. Powstała w celu krzewienia wiedzy i dostarczania narzędzi, by zatroszczyć się o lepsze jutro – najskuteczniejszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Dbamy o edukację najmłodszych, zwłaszcza by walczyć o wyrównanie szans dzieci z uboższych rodzin. Dokształcamy samorządy, dzięki czemu możemy ułatwić wielu ludziom relacje z urzędnikami. Realizujemy projekty digitalizacyjne, ponieważ kumulacja wiedzy łączy różne pokolenia. Działamy w obszarach aktywizacji bezrobotnych, bo systemowe rozwiązania nie są wystarczająco skuteczne. Realizujemy projekty dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż wszyscy powinni mieć dostęp do społecznych zasobów. Wspieramy redukowanie wytwarzanych odpadów i pomagamy ograniczać zużycie papieru. Uważamy, że świat może być dostępny dla wszystkich i bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Współdziałamy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współpraca może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w jego uzyskaniu.

Misja - Nagłówek

Misja

Osiąganie zrównoważonego rozwoju jest procesem, dla którego istotne są dwa pojęcia: potrzeby i ograniczenia. Wzrost gospodarczy, inkluzja społeczna i ochrona środowiska stanowią naczynia połączone, które należy rozpatrywać pod kątem wspomnianych potrzeb oraz ograniczeń. Kluczowe jest tu określanie priorytetów, ale także identyfikowanie deficytów. Dobrobyt społeczeństw oraz poszczególnych osób jest możliwy, ale wymaga odpowiedniej strategii, ciężkiej pracy oraz konsekwentnego poszerzania zbiorowej świadomości.

Wizja - Nagłówek

Wizja

Stabilna przyszłość będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy będziemy dbać o dostępność, wspierać różnorodność, redukować wykluczenie (np. cyfrowe, wśród osób z niepełnosprawnościami, starszych, niewykształconych), chronić przyrodę i świadomie przyczyniać się do redystrybucji dóbr, które mamy do dyspozycji. Wyróżniają nas autorskie rozwiązania, które rozwijamy dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi i sprawdzonym Partnerom. Dbamy o sukces beneficjentów również po zakończeniu projektów. Jesteśmy audytowani i prowadzimy badania satysfakcji. Działamy na terenie całego kraju.

Wartości

Wartości

Kierujemy się rozsądkiem i empatią – między głowami a dłońmi dostrzegamy dobre serca. Nasza dewiza brzmi: POMAGAMY, WSPIERAMY, WSPÓŁDZIAŁAMYPomagamy tym, którzy sami nie mają wystarczających zasobów, by zadbać o swój dobrostan. Wspieramy tych, których interesy nie są w wystarczającym stopniu wspierane. Współdziałamy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami, które mają kompetencje umożliwiające realizowanie obranych przez nas celów i które kierują się wartościami podobnymi do naszych wartości.

Nasze cele

 • Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 • Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, szkół i innych podmiotów w zakresie ich rozwoju.
 • Działania w zakresie promocji uczenia się przez całe życie.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności.
 • Wzmacnianie pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
 • Aktywizacja różnorodnych grup społecznych, w tym działania na rzecz poprawy funkcjonowania grup marginalizowanych społecznie.
 • Promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora i osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie ochrony i promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia i kultury fizycznej.
 • Organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw ekologicznych.

Nasze działania

 • Wspieramy technologiczne rozwiązania ułatwiające zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
 • Szkolimy ludzi z samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
 • Opracowujemy materiały edukacyjne, programy szkoleń i opisy kwalifikacji.
 • Oferujemy doradztwo i konsultacje w obszarze dostępności i kompetencji cyfrowych.
 • Jesteśmy podmiotem certyfikującym dostępność.
 • Prowadzimy działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalność w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • Organizujemy i finansujemy akcje społeczne m.in.: seminaria, sympozja, szkolenia, wykłady, odczyty, targi, wystawy, konkursów, kursy i plebiscyty.
 • Fundujemy stypendia, granty i dotujemy przedsięwzięcia.
 • Organizujemy i wspieramy działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, działania podnoszące poziom usług medycznych, wydarzenia sportowe oraz akcje promujące zdrowy styl życia i kulturę fizyczną.
Nasze cele