Strona Główna

O Fundacji

Cele fundacji:

Obszary działalności fundacji:

 • Udzielanie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom organizacyjnym, szkołom i innym podmiotom, w zakresie rozwoju poprzez działania edukacyjne i doradcze,

 • Działania w zakresie promocji uczenia się przez całe życie,

 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i przedsiębiorczości, poprzez wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji,

 • Wzmacnianie pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym,

 • Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych formach kształcenia ustawicznego dorosłych,

 • Działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalność w zakresie wychowania przedszkolnego,

 • Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń, dyskusji, wykładów, odczytów, grup samokształceniowych, podróży studyjnych, targów, wystaw, konkursów, kursów i plebiscytów, a także doradztwa i innych form przekazywania wiedzy dla osób oraz organizacji i instytucji w zakresie objętym celami fundacji,

 • Prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenia na każdym etapie rozwoju człowieka, w szczególności działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i badawczej,

 • Opracowanie publikacji i materiałów edukacyjnych,

 • Udostępnianie partnerom fundacji posiadanych zasobów, w szczególności w postaci wiedzi i doświadczenia oraz posiadanych zasobów technicznych, sprzętowych i materiałowcyh,

 • Fundowanie stypendiów.

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w tym zagranicznych.