KOMPETENTNE KADRY SAMORZĄDU

szkolenia i doradztwo pracowników samorządowych w zakresie podatków i opłat lokalnych lub zarządzania nieruchomościami

Tytuł projektu:

Projekt „Kompetentne kadry samorządu - szkolenia i doradztwo pracowników samorządowych w zakresie podatków i opłat lokalnych lub zarządzania nieruchomościami


Nr projektu: POWR.02.18.00-00-0009/21


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt realizowany przez FUNDACJĘ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 2.18 PO WER. Od grudnia 2021 r. FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU wraz z FUNDACJĄ AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU oraz ZWIĄZKIEM GMIN POMORSKICH i ZWIĄZKIEM GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.Wsparcie w projekcie kierujemy do 320 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski oraz 1320 pracowników samorządowych/pracowników komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Zapraszamy Państwa do udziału w niniejszym projekcie, oferując wysokiej jakości wsparcie doradczo-szkoleniowe w obszarze:

I. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH i/lub

II. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska wsparcie w obszarze zarządzania nieruchomościami)


Do udziału w projekcie zaprosimy zarówno gminy – 290 gmin (wszystkie gminy wezmą udział we wsparciu w obszarze PODATKI I OPŁATY LOKALNE, a dodatkowo 50 z 290 gmin we wsparciu w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI), jak i powiaty – 30 powiatów (wszystkie powiaty wezmą udział we wsparciu w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI).

Zakładamy, że każda JST oddeleguje do udziału w projekcie:

 • średnio 4 osoby na szkolenia z obszaru PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 • średnio 2 osoby na szkolenia z obszaru ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI (przy czym w obszarze tym wsparcie mogą uzyskać wyłącznie JST dysponujące zasobem lokali użytkowych w minimalnej liczbie 10)

 • Program szkoleń z obszaru PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zakłada realizację 8 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 48 godzin. Program szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 18 godzin.

Cel:

Celem głównym projektu jest wzrost jakości usług administracyjnych i obsługi interesantów w 320 JST z obszaru całej Polski poprzez realizację szkoleń i doradztwa dla 1320 pracowników samorządowych w zakresie podatków oraz opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami w okresie 01 grudnia 2021-30 czerwca 2023.

Za realizację projektu odpowiadają podmioty posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji szerokich inicjatyw na rzecz JST.

FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU jest organizacją pozarządową, działającą od 2016 r. Podstawowym celem jej działania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w sektorze publicznym. Od samego początku działalności prowadzi m.in. działania doradczo-szkoleniowe skierowane do JST.

ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego, od niemal 30 lat wspierającym pomorskie JST we wszystkich dziedzinach związanych z ich dobrym funkcjonowaniem. Podejmowane przez ZGP inicjatywy mają przełożenie na jakość życia niemal 900 tys. mieszkańców. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu JST w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, realizując w ww. obszarach m.in. kilkadziesiąt konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań dla pracowników JST.

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jest największą ogólnopolską organizacją skupiającą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. ZGW RP tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, doradztwo, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z JST, w tym w ramach realizacji na rzecz lokalnych samorządów przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych, m.in. w obszarze e-usług. Realizacja projektu przez tak doświadczone podmioty stanowi gwarancję zapewnienia profesjonalnego wsparcia, dostosowanego do realnych potrzeb JST.

Grupa docelowa:

Grupa jednostek samorządu terytorialnego spełniających wymogi rekrutacji i zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Do grupy docelowej nie kwalifikują się jednostki samorządu terytorialnego, które wcześniej otrzymały wsparcie w ramach innych Projektów dofinansowanych w konkursach POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15; POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17; POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 oraz w żadnym innym Projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej lub zdalnej
– w zależności od preferencji danej JST.

Szczegółowy program ww. szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb poszczególnych grup szkoleniowych. Ramowy program szkoleń obejmuje następującą tematykę:

SZKOLENIA Z OBSZARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 1. Powstawanie zobowiązań podatkowych
 2. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
 3. Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowych: egzekucja i ponowna egzekucja
 4. Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy
 5. Kontrola i inne procedury podatkowe
 6. Zaświadczenia, informacje podatkowe a tajemnica skarbowa
 7. Wzruszenie decyzji, czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?
 8. Elektronizacja procesu obsługi podatkowej

SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Mieszkania chronione-tworzenie i zarządzanie
 2. Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości
 3. Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości

JST objęta wsparciem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 48 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dotyczy danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.

JST objęta wsparciem w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 18 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dot. danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Ponadto uzupełnieniem działań szkoleniowych będzie wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa prawnego (konsultacje z prawnikiem-ekspertem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI). Zakładamy, że każda z JST będzie mogła skorzystać ze śr. 3 godzin doradztwa w formie bezpośredniej, telefonicznej lub zdalnej.

Wsparcia w projekcie udzielać będą wysokiej klasy specjaliści – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym dla JST i ich pracowników.

Wszystkim uczestnikom każdego szkolenia zostanie zagwarantowany komplet materiałów szkoleniowych, stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie danego szkolenia.

Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie działania są w 100% dofinansowane.

Okres realizacji projektu:
od 1 grudnia 2020 roku
do 30 czerwca 2023 roku

Wartość projektu:
3 059 202,14 zł

Wartość dofinansowania:
2 578 162,36 zł

Lider Projektu:
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partner 1:
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner 2:
Związek Gmin Pomorskich

Partner 3:
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Działania:

Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Przeprowadzenie 8 jednodniowych szkoleń w zakresie podatków i opłat lokalnych z poniższych tematów:
  • Powstawanie zobowiązań podatkowych;
  • Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych;
  • Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowych: egzekucja i ponowna egzekucja;
  • Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy;
  • Kontrola i inne procedury podatkowe;
  • Zaświadczenia, informacja podatkowa a tajemnica skarbowa;
  • Wzruszenie decyzji czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?;
  • Elektronizacja procesu obsługi podatkowej.
 2. Doradztwo z zakresu podatków i opłat lokalnych (dyżury ekspertów).
 3. Przeprowadzenie 3 jednodniowych szkoleń w zakresie zarządzania nieruchomościami z poniższych tematów:
  • Mieszkania chronione-tworzenie i zarządzanie [szkolenie uwzględniające tematykę tworzenia i zarządzania mieszkaniami chronionymi, o których mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej];
  • Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości;
  • Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.
 4. Doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomościami (dyżury ekspertów).


Pytania i odpowiedzi


1.
Co to jest lokal użytkowy?
Zgodnie z definicją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez lokal użytkowy — rozumie się część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

2.
Czy za lokal użytkowy można uznać kilka pomieszczeń w jednym budynku pod jednym adresem, wynajmowanych jest kilka osobnych pomieszczeń dla osobnych podmiotów (płatność jest za m kw a nie za lokale) oraz wiele pomieszczeń dla 1 podmiotu – przychodni NZOZ. Czy za lokal użytkowy można uznać Dom Kultury, który płaci czynsz gminie za zajmowany budynek?
Tak. Zgodnie z definicją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez lokal użytkowy — rozumie się część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

3.
Czy do lokali użytkowych możemy zaliczyć również garaże wykorzystywane przez mieszkańców?
"Lokal użytkowy" zawiera § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Pod pojęciem pomieszczenia technicznego - zgodnie z § 3 pkt 12 wskazanego wyżej rozporządzenia, należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze-pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia).
Treść powyższych przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi a pomieszczeniami przynależnymi. Pomieszczenie pomocnicze służy bezpośredniemu zaspakajaniu mieszkaniowych potrzeb ludzi, podczas gdy pomieszczenie przynależne, które stanowi część składową lokalu mieszkalnego, jest przeznaczone do realizacji potrzeb innych niż mieszkaniowe osób korzystających z samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Na podstawie powyższych uregulowań można stwierdzić, że garaż ograniczony ścianami i stropem nie mieści się w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego, w związku z czym stanowi lokal użytkowy.

4.
Ile osób możemy zgłosić na szkolenia?
Na szkolenia można zgłosić dowolną liczbę osób. Program szkoleń z obszaru PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zakłada realizację 8 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 48 godzin. Program szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 18 godzin.
JST objęta wsparciem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 48 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dotyczy danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.
JST objęta wsparciem w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 18 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dot. danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.
JST ma obowiązek delegować co najmniej jednego pracownika na każdy temat szkolenia. Mogą to być różne osoby w trakcie trwania Projektu. Ostateczna liczba pracowników biorących udział w Projekcie będzie ustalana z danym JST przed ogłaszaniem terminów szkoleń.

5.
Czy szkolenia są płatne?
Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie działania są w 100% dofinansowane. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wniesienie przez JST wkładu własnego w postaci deklarowanych kosztów wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi uczestniczącemu w szkoleniu.

6.
W jakiej formie będą się odbywały szkolenia?
Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej i on-line, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30. Dostęp do szkoleń on-line zostanie przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem oraz z niezbędnymi informacjami organizacyjnymi do JST i zgłoszonych uczestników.

7.
Czy otrzymamy materiały szkoleniowe?
Wszystkim uczestnikom każdego szkolenia zostanie zagwarantowany komplet materiałów szkoleniowych, stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie danego szkolenia. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w formie elektronicznej.

8.
Co w przypadku, gdy na szkoleniu nie uzyskamy wystarczającej wiedzy z danego tematu lub pojawią się dodatkowe pytania ?
Pracownicy JST, z którymi została zawarta umowa udziału w Projekcie mogą korzystać z doradztwa ekspertów z obszarów podatków i opłat lokalnych oraz/lub zarządzania nieruchomościami. Lider / Partner z odpowiednim wyprzedzeniem będą publikować harmonogram dyżurów ekspertów.
Uzupełnieniem działań szkoleniowych będzie wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa prawnego (konsultacje z prawnikiem-ekspertem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI). Zakładamy, że każda z JST będzie mogła skorzystać ze średnio 3 godzin doradztwa w formie bezpośredniej, telefonicznej lub zdalnej.
Wsparcia w projekcie udzielać będą wysokiej klasy specjaliści – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym dla JST i ich pracowników.

9.
Jakie są tematy szkoleń?
SZKOLENIA Z OBSZARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Powstawanie zobowiązań podatkowych

2. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

3. Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowych: egzekucja i ponowna egzekucja

4. Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy

5. Kontrola i inne procedury podatkowe

6. Zaświadczenia, informacje podatkowe a tajemnica skarbowa

7. Wzruszenie decyzji, czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?

8. Elektronizacja procesu obsługi podatkowej


SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Mieszkania chronione - tworzenie i zarządzanie

2. Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

3. Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości


10.
Wyraziliśmy chęć uczestnictwa w Projekcie a nie możemy wziąć udział w szkoleniach, dlaczego?
W Projekcie nie mogą wziąć udziału JST, które:

• otrzymały wsparcia w ramach Projektów dofinansowanych w konkursach POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15; POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17; POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18;

• uczestniczą już w innym Projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21;

• nie dostarczyły podpisanej umowy wzięcia udziału w Projekcie w formie elektronicznej i papierowej


11.
Gdzie i jak możemy sprawdzić, czy braliśmy udział w poprzednich konkursach, które teraz wykluczają nas z uczestnictwa w Projekcie?
W ogłoszeniu o konkursie w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na stronie https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/ogloszenie-o-konkursie.

12.
Kto będzie ponosił koszty delegacji w przypadku szkolenia wyjazdowego?
Pokrycie kosztów delegacji oraz kosztów dojazdu Uczestników Projektu do miejsca szkolenia na obowiązujących zasadach ogólnych leży po stronie danego JST.

13.
Jeśli będą szkolenia wyjazdowe to jaka będzie lokalizacja tych szkoleń?
Szkolenia w formie stacjonarnej będą odbywały się w różnych terminach, w miejscach wskazanych przez organizatora, w godzinach od 8:30 do 15:30, w grupach szkoleniowych liczących średnio po 16 osób.