Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Czy wiesz, że na świecie jest około 72 milionów osób niesłyszących? Dane te przekazała Światowa Federacja Głuchych. Osoby te posługują się łącznie ponad 300 różnymi językami migowymi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że języki migowe są pełnoprawnymi językami naturalnymi.

 


Dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych to wyjątkowa okazja do wspierania i promowania tożsamości językowej i różnorodności kulturowej wszystkich osób niesłyszących i innych użytkowników języków migowych. Należy im przyznać tyle samo uznania i znaczenia, co językom mówionym, pomimo różnic strukturalnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych uznaje i promuje używanie języków migowych. Wyjaśnia, że języki migowe mają równorzędny status z językami mówionymi i zobowiązuje państwa do ułatwiania nauki języka migowego i promowania tożsamości językowej społeczności Głuchych.

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zwiększające świadomość urzędników w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dołącz do nas i pomóż z nami czynić świat bardziej dostępnym.

https://fwzr.pl/projekty/

Udostępnij