Kompetentne kadry samorządu
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Tytuł projektu:

Kompetentne Kadry Samorządu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników samorządowych w zakresie podatków i opłat lokalnych lub zarządzania nieruchomościami

Nr projektu:

POWR.02.18.00-00-0009/21

Cel

Celem głównym projektu jest wzrost jakości usług administracyjnych i obsługi interesantów w 320 JST z obszaru całej Polski poprzez realizację szkoleń i doradztwa dla 1320 pracowników samorządowych w zakresie podatków oraz opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami w okresie 01 grudnia 2021-30 czerwca 2023.

Grupa docelowa

Grupa jednostek samorządu terytorialnego spełniających wymogi rekrutacji i zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Do grupy docelowej nie kwalifikują się jednostki samorządu terytorialnego, które wcześniej otrzymały wsparcie w ramach innych Projektów dofinansowanych w konkursach:

 • POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15
 • POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17
 • POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
 • w żadnym innym Projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21

Podmioty realizujące projekt

Za realizację projektu odpowiadają podmioty posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji szerokich inicjatyw na rzecz JST.

FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU jest organizacją pozarządową, działającą od 2016 r. Podstawowym celem jej działania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w sektorze publicznym. Od samego początku działalności prowadzi m.in. działania doradczo-szkoleniowe skierowane do JST.

ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego, od niemal 30 lat wspierającym pomorskie JST we wszystkich dziedzinach związanych z ich dobrym funkcjonowaniem. Podejmowane przez ZGP inicjatywy mają przełożenie na jakość życia niemal 900 tys. mieszkańców. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu JST w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, realizując w ww. obszarach m.in. kilkadziesiąt konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań dla pracowników JST.

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jest największą ogólnopolską organizacją skupiającą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. ZGW RP tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, doradztwo, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z JST, w tym w ramach realizacji na rzecz lokalnych samorządów przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych, m.in. w obszarze e-usług. Realizacja projektu przez tak doświadczone podmioty stanowi gwarancję zapewnienia profesjonalnego wsparcia, dostosowanego do realnych potrzeb JST.

Okres realizacji projektu

Od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku

Wartość projektu

3 059 202,14 zł

Wartość dofinansowania

2 578 162,36 zł

Lider projektu

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy projektu

 • Partner 1: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
 • Partner 2: Związek Gmin Pomorskich
 • Partner 3: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Wsparcie w projekcie kierujemy do 320 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski oraz 1320 pracowników samorządowych/pracowników komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Zapraszamy Państwa do udziału w niniejszym projekcie, oferując wysokiej jakości wsparcie doradczo-szkoleniowe w obszarze:
 • I. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH i/lub
 • II. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska wsparcie w obszarze zarządzania nieruchomościami)
Do udziału w projekcie zaprosimy zarówno gminy – 290 gmin (wszystkie gminy wezmą udział we wsparciu w obszarze PODATKI I OPŁATY LOKALNE, a dodatkowo 50 z 290 gmin we wsparciu w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI), jak i powiaty – 30 powiatów (wszystkie powiaty wezmą udział we wsparciu w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI). Zakładamy, że każda JST oddeleguje do udziału w projekcie:
 • średnio 4 osoby na szkolenia z obszaru PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 • średnio 2 osoby na szkolenia z obszaru ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI (przy czym w obszarze tym wsparcie mogą uzyskać wyłącznie JST dysponujące zasobem lokali użytkowych w minimalnej liczbie 10)
Program szkoleń z obszaru PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zakłada realizację 8 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 48 godzin. Program szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 18 godzin.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej lub zdalnej – w zależności od preferencji danej JST.

Dokumenty do pobrania

Tematyka

Szczegółowy program ww. szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb poszczególnych grup szkoleniowych. Ramowy program szkoleń obejmuje następującą tematykę:

Szkolenia z obszaru podatków i opłat lokalnych

 1. Powstawanie zobowiązań podatkowych
 2. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
 3. Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowych: egzekucja i ponowna egzekucja
 4. Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy
 5. Kontrola i inne procedury podatkowe
 6. Zaświadczenia, informacje podatkowe a tajemnica skarbowa
 7. Wzruszenie decyzji, czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?
 8. Elektronizacja procesu obsługi podatkowej

Szkolenia z obszaru zarządzania nieruchomościami

 1. Mieszkania chronione-tworzenie i zarządzanie
 2. Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości
 3. Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości

JST objęta wsparciem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 48 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dotyczy danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.

JST objęta wsparciem w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 18 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dot. danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Ponadto uzupełnieniem działań szkoleniowych będzie wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa prawnego (konsultacje z prawnikiem-ekspertem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI). Zakładamy, że każda z JST będzie mogła skorzystać ze śr. 3 godzin doradztwa w formie bezpośredniej, telefonicznej lub zdalnej.

Wsparcia w projekcie udzielać będą wysokiej klasy specjaliści – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym dla JST i ich pracowników.

Wszystkim uczestnikom każdego szkolenia zostanie zagwarantowany komplet materiałów szkoleniowych, stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie danego szkolenia.

Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie działania są w 100% dofinansowane.

Często zadawane pytania

Zgodnie z definicją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez lokal użytkowy — rozumie się część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.
Tak. Zgodnie z definicją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez lokal użytkowy — rozumie się część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.
„Lokal użytkowy” zawiera § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Pod pojęciem pomieszczenia technicznego – zgodnie z § 3 pkt 12 wskazanego wyżej rozporządzenia, należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze-pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia). Treść powyższych przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi a pomieszczeniami przynależnymi. Pomieszczenie pomocnicze służy bezpośredniemu zaspakajaniu mieszkaniowych potrzeb ludzi, podczas gdy pomieszczenie przynależne, które stanowi część składową lokalu mieszkalnego, jest przeznaczone do realizacji potrzeb innych niż mieszkaniowe osób korzystających z samodzielnego lokalu mieszkalnego. Na podstawie powyższych uregulowań można stwierdzić, że garaż ograniczony ścianami i stropem nie mieści się w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego, w związku z czym stanowi lokal użytkowy.
Na szkolenia można zgłosić dowolną liczbę osób. Program szkoleń z obszaru PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zakłada realizację 8 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 48 godzin. Program szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych każdy po 6 godzin, łącznie 18 godzin. JST objęta wsparciem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 48 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dotyczy danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH. JST objęta wsparciem w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zobowiązana jest do zrealizowania pełnego programu szkolenia, tj. 18 godzin szkoleniowych (obowiązek ten dot. danej JST, nie każdego z pracowników JST skierowanych na szkolenie). Aby uznać, że dany pracownik JST ukończył udział w projekcie, wystarczającym jest ukończenie przez niego udziału w minimum jednym szkoleniu (jednym module szkoleniowym) w obszarze ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. JST ma obowiązek delegować co najmniej jednego pracownika na każdy temat szkolenia. Mogą to być różne osoby w trakcie trwania Projektu. Ostateczna liczba pracowników biorących udział w Projekcie będzie ustalana z danym JST przed ogłaszaniem terminów szkoleń.
Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie działania są w 100% dofinansowane. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wniesienie przez JST wkładu własnego w postaci deklarowanych kosztów wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi uczestniczącemu w szkoleniu.
Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej i on-line, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30. Dostęp do szkoleń on-line zostanie przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem oraz z niezbędnymi informacjami organizacyjnymi do JST i zgłoszonych uczestników.
Wszystkim uczestnikom każdego szkolenia zostanie zagwarantowany komplet materiałów szkoleniowych, stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie danego szkolenia. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w formie elektronicznej.
Pracownicy JST, z którymi została zawarta umowa udziału w Projekcie mogą korzystać z doradztwa ekspertów z obszarów podatków i opłat lokalnych oraz/lub zarządzania nieruchomościami. Lider / Partner z odpowiednim wyprzedzeniem będą publikować harmonogram dyżurów ekspertów. Uzupełnieniem działań szkoleniowych będzie wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa prawnego (konsultacje z prawnikiem-ekspertem w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI). Zakładamy, że każda z JST będzie mogła skorzystać ze średnio 3 godzin doradztwa w formie bezpośredniej, telefonicznej lub zdalnej. Wsparcia w projekcie udzielać będą wysokiej klasy specjaliści – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w obszarze PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH oraz ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym dla JST i ich pracowników.
SZKOLENIA Z OBSZARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
 1. Powstawanie zobowiązań podatkowych
 2. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
 3. Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowych: egzekucja i ponowna egzekucja
 4. Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy
 5. Kontrola i inne procedury podatkowe
 6. Zaświadczenia, informacje podatkowe a tajemnica skarbowa
 7. Wzruszenie decyzji, czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?
 8. Elektronizacja procesu obsługi podatkowej
SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
 1. Mieszkania chronione – tworzenie i zarządzanie
 2. Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości
 3. Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości

W Projekcie nie mogą wziąć udziału JST, które:

 • otrzymały wsparcia w ramach Projektów dofinansowanych w konkursach POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15; POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17; POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
 • uczestniczą już w innym Projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21
 • nie dostarczyły podpisanej umowy wzięcia udziału w Projekcie w formie elektronicznej i papierowej

W ogłoszeniu o konkursie w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na stronie https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/ogloszenie-o-konkursie.

Pokrycie kosztów delegacji oraz kosztów dojazdu Uczestników Projektu do miejsca szkolenia na obowiązujących zasadach ogólnych leży po stronie danego JST.
Szkolenia w formie stacjonarnej będą odbywały się w różnych terminach, w miejscach wskazanych przez organizatora, w godzinach od 8:30 do 15:30, w grupach szkoleniowych liczących średnio po 16 osób.