Favicon FWZR

Szkolenia Otwarte - Online

Kodeks postępowania administracyjnego

Cele szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego), którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie wydania aktów administracyjnych (decyzji). Szkolenie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące regulacje, aktualną linię orzeczniczą. Poszczególne tematy zobrazowane są kazusami z praktyki samorządowej. Uczestnicy szkolenia mają możliwość uzyskania wiedzy, jej poszerzenia z zakresu postępowania administracyjnego, by móc prawidłowo stosować normy w praktyce. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i odpowiedzi na pytania Uczestników.

Favicon FWZR
Favicon FWZR
Favicon FWZR

Szkolenia
online:

 Terminy ustalane indywidualnie
Cena netto: 699 zł

Uzyskaj rabat dla swojej Organizacji:

10%
2 os.

15%
3 os.

20%
4 os.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia ogólne
 • Uczestnicy postępowania administracyjnego (strona w postępowaniu administracyjnym, uczestnicy postępowania na prawach strony, inni uczestnicy postępowania)
 • Załatwienie sprawy (w tym odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za nie załatwienie sprawy w terminie z rażącym naruszeniem prawa; Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie)
 • wezwania, terminy (zasady liczenia terminów, termin przypadający na sobotę)
 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego przed organem I instancji
 • Wszczęcie postępowania; Omówienie wybranych zagadnień związanych z wszczęciem postępowania (w tym braki formalne wniosku o wszczęcie postępowania, ocena prawidłowości braków, termin na uzupełnienie braków formalnych, wniesienie podania do niewłaściwego organu)
 • pojęcie i zakres postępowania wyjaśniającego
 • postępowanie dowodowe – omówienie poszczególnych dowodów
 • rozprawa administracyjna
 • usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania – art. 106 6 i art. 106a k.p.a.
 • metryki akt sprawy, protokoły, adnotacje; problematyka udostępniania akt sprawy)
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym (rozdział 5a, art. 35 5, art. 83 §4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.)
 • Zawieszenie postępowania (forma, podstawy, konsekwencje)
 • Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie (art. 76a 2b i 3, art. 268a k.p.a.)
 • Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.)
 • Rozstrzygnięcia organu I instancji – aspekty praktyczne (w tym elementy decyzji, wady decyzji-konsekwencje; wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony – art. 79a k.p.a., nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81a k.p.a.)
 1. Weryfikacja decyzji
 • Odwołanie, zażalenie; fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; doprecyzowanie formy uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli; zrzeczenie się prawa do odwołania; zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej; wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • Zmiana, uchylenie decyzji ostatecznej, Wygaśnięcie decyzji ostatecznej
 • Wznowienie postępowania
 • Stwierdzenie nieważności decyzji (w tym odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej)
 1. Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 35 3a, art. 163a–163f k.p.a., art. 119 pkt 5 p.p.s.a.)
 2. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.)
 3. Wydawanie zaświadczenie
 4. Postępowanie w sprawie wniosków i skarg

Gwarantujemy​

 • udział w 1-dniowych szkoleniu online (7 h) w godz. 8:00 – 15:00
 • dostęp do narzędzia, na którym realizowane jest szkolenie (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • wykorzystanie podczas warsztatów takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • instrukcje logowania i pomoc naszego helpdesku
 • dyspozycyjność naszego konsultanta, który zadba o jakość szkolenia
 • pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat online