Projekt:

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna

Nr projektu:

RPMA.02.01.02-14-A925/18

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w gminach Karczew i Wiązowna otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług, modernizację programów dziedzinowych umożliwiających świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularzy e-usług; zmodernizowanie elektronicznego zarządzania dokumentacji (EZD); modernizację stron internetowych; zdigitalizowanie  i udostępnienie za pomocą platformy archiwów- zasobów kultury materialnej obu gmin oraz stworzenie możliwość kontynuacji procesów digitalizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie szkoleń administratorów i użytkowników zaawansowanych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza  Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT jakim jest informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspólna realizacja zadań przyczyni się do pogłębienia partnerstwa, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju w JST nowych technologii ukierunkowanych na usprawnienie procesów administracyjnych i obsługę mieszkańców, jak również elektroniczne zabezpieczanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa obu regionów.

Cel projektu

Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych oraz poprawa dostępności do zasobów kultury istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach Karczew i Wiązowna w woj. mazowieckim.

Główne działania

  • Wdrożenie Portalu Komunikacji Online
  • Modernizacja stron internetowych urzędów gmin Karczew i Wiązowna
  • Utworzenie portalu inwestora
  • Zakup sprzętu i usług związanych z digitalizacją archiwalnych zasobów kulturalnych obu gmin

Okres realizacji projektu

01.09.2019 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu

2 673 074,41 zł

Dofinansowanie

1 706 923,20 zł

Beneficjent

Gmina Karczew

Partner

Gmina Wiązowna
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju