Dostępna Przestrzeń Publiczna - II nabór

Projekt:

Dostępna Przestrzeń Publiczna - II nabór

Cel projektu

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

Zakres projektu

Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw.

Działania w projekcie

Otrzymasz dofinansowanie na inwestycje zwiększające dostępność architektoniczną i komunikacyjno-informacyjną np.: montaż windy w budynku, dostosowanie toalet, dostosowanie podłóg, likwidacja progów, poszerzenie i wymiana drzwi,  budowa dostępnego lub rozbudowa istniejącego placu zabaw, zakup urządzeń/sprzętów zwiększających dostępność oraz usługi doradcze z zakresu dostępności, które możemy Ci zapewnić w trakcie realizacji projektu. Nasi specjaliści doradzą w kwestii wyposażenia oraz przepisów i norm jakie inwestycja grantowa powinna spełniać.

Kontakt w sprawie projektu

Instytucja odpowiedzialna

PFRON

Grupa docelowa

JST lub jednostki organizacyjne JST

Nabór

II kwartał 2024

Okres realizacji projektu

2023 – 2027