Anioły z Wigorem

Projekt:

Anioły z wigorem

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2014-2023, współfinasowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2014-2020 

Nr projektu:

RPPD.07.02.01-20-0083/20

Cel

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi, w szczególności osobami powyżej 60 roku życia, poprzez utworzenie ośrodka z 15 miejscami dziennej opieki w Łomży w woj. podlaskim przeznaczonymi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewnienie jego działania oraz uzupełnienie kompetencji kadry w okresie IX 2022-XII 2023 

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 15 osób starszych (60+), w tym 7K i 8M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym posiadających status os. niesamodzielnej zamieszkujących obszar województwa podlaskiego, w tym 60% stanowią osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz 5 osób z personelu DDP

Główne działania

ZADANIA:
1. UTWORZENIE, ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE DDP 
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DDP 
3. SZKOLENIA DLA KADRY DDP PRODUKTY PROJEKTU: 

  • Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 440 
  • Liczba zrealizowanych godzin fizjoterapii – 330 
  • Liczba zrealizowanych godzin rehabilitacji – 330 
  • Liczba zrealizowanych godzin treningu umiejętności społecznych / pamięci – 440 
  • Liczba zrealizowanych wycieczek – 4 
  • Liczba zrealizowanych imprez kulturalno-towarzyskich – 4 
  • Liczba opracowanych diagnoz sytuacji i potrzeb UP – 15 
  • Liczba miesięcy udzielania wsparcia w zakresie usług opiekuńczych w społeczności lokalnej – 11

Okres realizacji projektu

01.09.2022 do 31.12.2023

Całkowita wartość projektu

1 266 019,52 zł

Wartość dofinansowania

1 202 714,72 zł

Beneficjent

Dom Rodzinny Pod Dobrym Aniołem Kiełczewska Agnieszka

Partner

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Dofinansowanie UE