RYNEK PRACY

Badania społeczne

Rynek pracy

Ankiety – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
[22.02.2020]

Szanowni Państwo! 

W związku z naborem wniosków RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa. 

Zbieramy informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz osób pozostających bez pracy z powiatu suskiego. Prosimy o wypełnienie ankiety.