Projekt ”GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”

Tytuł projektu:

Projekt ”GOOGLE DLA MENEDŻERÓW

Nr umowy: POPC.03.01.00-00-0184/19-00
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Cel:

Zwiększenie, w okresie od 01 styczna 2020 r. do 31 maja 2022 r., poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Efekty:
Rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiający uczestnikom szkoleń stworzenie popytu na usługi świadczone przez nich w internecie.

Termin realizacji projektu:
01.01.2020 – 30.05.2022

Wartość projektu:
1 697 151,00 zł

Wartość dofinansowania UE:
1 697 151,00 zł

Dodatkowe informacje:

GRUPA DOCELOWA: Osoby 18+ z całej Polski, które chcą zdobyć, bądź podnieść kompetencje cyfrowe.

DZIAŁANIA: przygotowanie materiałów dla uczestników i trenerów, promocja, realizacja szkoleń, zarządzanie.

PRODUKTY: scenariusze szkoleń i materiały dydaktyczne dla uczestników.

ZASIĘG TERYTORIALNY:
Projekt realizowany na terenie od 2 do 6 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie).

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast