Projekt ”E- usługi dla e-kultury
w Gminach Karczew i Wiązowna”

Tytuł projektu:

Projekt ”E- usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna

Nr umowy: RPMA.02.01.02-14-A925/18

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa: Liderem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Karczew, Partnerami Projektu są Gmina Wiązowna oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Cel:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w gminach Karczew i Wiązowna otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług, modernizację programów dziedzinowych umożliwiających świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularzy e-usług; zmodernizowanie elektronicznego zarządzania dokumentacji (EZD); modernizację stron internetowych; zdigitalizowanie i udostępnienie za pomocą platformy archiwów- zasobów kultury materialnej obu gmin oraz stworzenie możliwość kontynuacji procesów digitalizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie szkoleń administratorów i użytkowników zaawansowanych. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi.

Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT jakim jest informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspólna realizacja zadań przyczyni się do pogłębienia partnerstwa, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju w JST nowych technologii ukierunkowanych na usprawnienie procesów administracyjnych i obsługę mieszkańców, jak również elektroniczne zabezpieczanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa obu regionów.

Termin realizacji projektu:
01.02.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu:
2 319 654,00 zł