O Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój to taki, który nie pozostawia za sobą zniszczeń. Powinien być realizowany przez rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i ochronę przyrody. Te obszary są równoważne, więc rozwój gospodarczy nie może się odbywać kosztem ludzi lub przyrody. Rozwój powinien przebiegać w sposób harmoniny. Naszym zadaniem jest dostarczenie wiedzy i narzędzi do zapewniania dostępności dla ludzi, wspierania przedsiębiorców i dalsza cyfryzacja, ograniczająca zużycie papieru i wytwarzanie odpadów. Uważamy, że świat może być dostępny dla wszystkich, innowacyjny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

 • realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 • wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, szkół i innych podmiotów w zakresie ich rozwoju,
 • działania w zakresie promocji uczenia się przez całe życie,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności,
 • wzmacnianie pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym,
 • aktywizacja różnorodnych grup społecznych, w tym działania na rzecz poprawy funkcjonowania grup marginalizowanych społecznie,
 • promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora i osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie ochrony i promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia i kultury fizycznej,
 • organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw ekologicznych.

Cele fundacji:


O FWZR

Obszary działalności fundacji:


O FWZR
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych;
 • działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalność w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń, dyskusji, wykładów, odczytów, grup samokształceniowych, podróży studyjnych, targów, wystaw, konkursów, kursów i plebiscytów, a także doradztwa i innych form przekazywania wiedzy dla osób oraz organizacji i instytucji w zakresie objętym celami fundacji;
 • prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenia na każdym etapie rozwoju człowieka, w szczególności działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i badawczej,
 • opracowywanie publikacji i materiałów edukacyjnych;
 • współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • udostępnianie partnerom fundacji posiadanych zasobów, w szczególności w postaci wiedzy i doświadczenia oraz posiadanych zasobów technicznych, sprzętowych i materiałowych;
 • fundowanie stypendiów, grantów i dotowanie przedsięwzięć;
 • wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji;
 • organizowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, działań podnoszących poziom usług medycznych, wydarzeń sportowych oraz akcji promujących zdrowie zdrowy styl życia i kulturę fizyczną.