Regulamin

Niniejszy regulamin korzystania z systemu rezerwacji, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z systemu rezerwacji, która należy do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, ul. Hafciarskiej 11, 04-704 Warszawa, NIP: 9522152966.
  2. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.fwzr.pl/polityka-prywatnosci.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.fwzr.pl/regulamin.
  4. System – system rezerwacji on-line.
  5. Uczestnik – osoba zapisująca się na szkolenie.

§ 2. Postanowienia wstępne

  1. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Uczestnika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu szkolenia lub błędne wypełnienie formularza danych przez Uczestnika.
3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, polityki prywatności, oświadczenia uczestnika projektu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’
4. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania rezerwacji.
5. W przypadku kiedy limit miejsc na termin wybrany przez Uczestnika zostanie wyczerpany, zostanie on o tym poinformowany przy próbie wysłania zgłoszenia na ten termin.
6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Uczestnika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Uczestnika.
7. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Systemu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Systemu.

§ 3. Przerwy i problemy techniczne

1. Administrator dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych.
3. Administrator informuje niniejszym Uczestnika, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Systemu.
5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji online uczestnik może zgłosić na adres rekrutacja@fwzr.pl.

§ 4. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
2. Uczestnik wyraża zgodę na powierzanie Administratorowi przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Uczestnika usługi w postaci zapisu Uczestnika na szkolenie. Świadczenie usługi wiąże się z przechowywaniem danych osobowych na serwerze. Uczestnik wyraża zgodę, by Administrator przy świadczeniu usługi posługiwał się podmiotami trzecimi, a zatem wyraża również zgodę, aby Administrator podpowierzał przetwarzanie danych osobowych kolejnym podmiotom.
3. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Systemu opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 5. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do Systemu przysługują Administratorowi.
2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Systemu stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.