O Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju została założona w 2016 r. Naszym hasłem od samego początku jest POMAGAMY | WSPIERAMY | WSPÓŁDZIAŁAMY Współdziałamy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współpraca może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w jego uzyskaniu.

 • realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 • wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, szkół i innych podmiotów w zakresie ich rozwoju,
 • działania w zakresie promocji uczenia się przez całe życie,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności,
 • wzmacnianie pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym,
 • aktywizacja różnorodnych grup społecznych, w tym działania na rzecz poprawy funkcjonowania grup marginalizowanych społecznie,
 • promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora i osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie ochrony i promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia i kultury fizycznej,
 • organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw ekologicznych.

Cele fundacji:


O FWZR

Obszary działalności fundacji:


O FWZR
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych;
 • działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalność w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń, dyskusji, wykładów, odczytów, grup samokształceniowych, podróży studyjnych, targów, wystaw, konkursów, kursów i plebiscytów, a także doradztwa i innych form przekazywania wiedzy dla osób oraz organizacji i instytucji w zakresie objętym celami fundacji;
 • prowadzenie działalności wspierającej proces kształcenia na każdym etapie rozwoju człowieka, w szczególności działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i badawczej,
 • opracowywanie publikacji i materiałów edukacyjnych;
 • współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • udostępnianie partnerom fundacji posiadanych zasobów, w szczególności w postaci wiedzy i doświadczenia oraz posiadanych zasobów technicznych, sprzętowych i materiałowych;
 • fundowanie stypendiów, grantów i dotowanie przedsięwzięć;
 • wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji;
 • organizowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, działań podnoszących poziom usług medycznych, wydarzeń sportowych oraz akcji promujących zdrowie zdrowy styl życia i kulturę fizyczną.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.


Wypełnij formularz, aby:

- podzielić się swoimi spostrzeżeniami,
- zaproponować projekt,
- zapytać o współpracę,
- otrzymywać wiadomości,
- lub po prostu nawiązać kontakt.


Fundacja Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju

ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
TEL: +48 22 125 5195
NIP: 9522152966 REGON: 365746805 KRS: 0000644610
kontakt e-mail: biuro@fwzr.pl